Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Pháp Hoa Sài Gòn / Phú Nhuận VN 22-5-2001 , 4&11-6-2001

chùa / pagode Pháp Hoa Sài Gòn / Phú Nhuận VN 8-4-2002

Lục Độ : Trí Tuệ - Thiền định
Lục Độ : Bố thí - Trì Giới - Nhẫn Nhục - Tinh tấn
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Pháp Hoa Sài Gòn / Quận 3 VN 16-2-2019

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 09:48:53 +0100