Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ chánh tòa Núi / Kitô Vua / Christ-Roi Nha Trang Khánh Hòa VN 28-10-2008

église / nhà thờ Núi / Christ-Roi Nha Trang VN 11-1-2014 TKS

église / nhà thờ Núi / Christ-Roi Nha Trang VN 6-7-2016 TMÐ

Last updated : Tue, 26 Dec 2017 00:47:39 +0100