Clochers & Lieux de culte


pagode / chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho Tiền Giang VN 17-11-2013 80.trandat

pagode / chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho Tiền Giang VN 19-9-2018 xuong.p

Phật Nhập Niết Bàn
 
 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
Thập Bát La hán : Hàng Long / 降龍 Tọa Lộc / 坐鹿
 
  Văn Thù Bồ Tát ( ? ) XXX - C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Hộ pháp
pagode / chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho Tiền Giang VN 5-2-2020

Last updated : Tue, 28 Sep 2021 15:42:17 +0200