Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp / nhà thờ Kỳ Đồng Sài Gòn VN 12-6-2001

église ( nhà thờ ) Ðúc Me Hàng Cúu Giúp / nhà thò Ky Ðông Sài Gòn VN 24-11-2013 80.trandat

église ( nhà thờ ) Ðúc Me Hàng Cúu Giúp / nhà thò Ky Ðông Sài Gòn VN 18-3-2018 xuong.p

  les martyrs vietnamiens
  Notre-Dame du Perpétuel Secours
 
  Thánh Giêrađô Maiella / Saint Gérard Majella
nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn VN 18-3-2018 xuong.p

Last updated : Wed, 10 May 2023 17:01:55 +0200