Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Tổ-Đình Từ-Quang Montréal QC CA 13-12-2015

  Thập Bát La hán
Quan Thế Âm Bồ Tát : ( détails )
Phật A-di-đà Phật Dược Sư
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
chùa / pagode Tổ-Đình Từ-Quang Montréal QC CA 12-10-2019

Last updated : Sun, 13 Oct 2019 03:41:20 +0200