Clochers & Lieux de culte


 
  moinillons
 
Quan Thế Âm Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp   Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / temple Fo Guang Shan Genève GE CH 17-8-2019

Last updated : Sun, 17 Oct 2021 19:08:09 +0200