Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn / Quận 5 VN 3-11-2007

nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn / Quận 5 VN 22-9-2014 Lôc

Last updated : Tue, 20 Dec 2016 00:58:15 +0100