Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 6-2-2014 TKS

nhà thờ Chợ Quán / Thánh Tâm Chúa Giêsu Sài Gòn VN 22-9-2014 Lộc

Last updated : Thu, 08 Dec 2016 23:36:40 +0100