Clochers & Lieux de culte


nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nội VN 1994 SylvainR

nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nội VN 26-8-2007 Viêt

nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nội VN 22-10-2008

nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nôi VN 7-10-2012 xuong.p

nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nôi VN 26-9-2015 HuynhYa

nhà thờ chánh toà / cathédrale Thánh Giu Se / Saint-Joseph Hà Nôi VN 15-2-2018 AnthonyD

Last updated : Mon, 11 Feb 2019 01:58:23 +0100