Clochers & Lieux de culte


gác chuông nhà thờ cũ Fatima Bình Triệu Sài Gòn / Thủ Đức VN 30-5-2014 TKS

gác chuông nhà thờ cũ Fatima Bình Triệu Sài Gòn / Thủ Đức VN 18-11-2016

Last updated : Thu, 30 Jan 2020 11:49:52 +0100