Clochers & Lieux de culte


église paroissiale / nhà thờ giáo xứ Thăng Thiên / Ascension Plei Ku Gia Lai VN 27-1-2016 TKS

Last updated : Thu, 04 Feb 2016 01:21:07 +0100