Clochers & Lieux de culte


cathédrale / nhà thờ chính tòa Thánh Tâm / Sacré-Coeur Ban Mê Thuột Đắk Lắk VN 30-1-2016 TKS

Last updated : Thu, 04 Feb 2016 01:21:08 +0100