Clochers & Lieux de culte


nhà thờ chính tòa /
cathédrale
Bà Rịa /
Thánh Giacôbê và Thánh Philípphê
Bà Rịa /
Phước Hiệp
Bà Rịa -
Vũng Tàu
VN 11-2-2016 TKS

Last updated : Wed, 13 Oct 2021 01:30:45 +0200