Clochers & Lieux de culte


nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 1-2016 GabyD

nhà thờ chính tòa Gỗ / Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Kon Tum Kon Tum VN 27-1-2016 TKS

Last updated : Thu, 04 Feb 2016 01:45:09 +0100