Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Long Hoa Sài Gòn / Quận 7 VN 16-2-2018 - 1 Tết Mậu Tuất xuong.p

chùa / pagode Long Hoa Sài Gòn / Quận 7 VN 28-2-2018 xuong.p

  Địa Tạng Vương Bồ Tát     Di Lặc Bồ Tát
  Tây Phương Tam Thánh
  Tây Phương Tam Thánh
  Phật Dược Sư
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
Thập Bát La hán : Phục Hổ - Hàng Long - Tọa Lộc
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Thần Kim Cang
 
chùa / pagode Long Hoa Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

chùa / pagode Long Hoa Sài Gòn / Quận 7 VN 12-2-2021 - 1 Tết Tân Sửu xuong.p

chùa / pagode Long Hoa Sài Gòn / Quận 7 VN 30-7-2022 Sony

Last updated : Fri, 05 Aug 2022 05:21:26 +0200