Clochers & Lieux de culte


thiền viện / monastère Thường Chiếu Long Thành / Phước Thái Đồng Nai VN 23-1-2004

Ngài Thần Quang lần đầu ra mắt Tổ Sư Đạt Ma cầu pháp Tổ Hoàng Nhẫn chở Lục Tổ Huệ Năng trên thuyền đi trốn trong đêm truyền y bát
 
Văn Thù Bồ Tát    
  Đạt Ma Tổ sư
 
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
chùa / pagode Thường Chiếu Long Thành / Phước Thái Đồng Nai VN 19-2-2019

Last updated : Tue, 26 Feb 2019 16:39:42 +0100