Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 4-6-2001

chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 18-3-2018 xuong.p

    Chuẩn Đề Bồ Tát
Vie de Bouddha : (( la tentation de Jésus ))   Phật Xuất Gia
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 5-9-2019

Last updated : Fri, 18 Oct 2019 15:03:33 +0200