Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 4-6-2001

chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 18-3-2018 xuong.p

    Chuẩn Đề Bồ Tát
Vie de Bouddha : la tentation de Bouddha   Phật Xuất Gia
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
chùa / pagode Xá Lơi Sài Gòn / Quận 3 VN 5-9-2019

Last updated : Sun, 03 May 2020 00:13:07 +0200