Clochers & Lieux de culte


gác chuông nhà thờ cũ Fatima Bình Triệu Sài Gòn / Thủ Đức VN 18-11-2016

Last updated : Sun, 20 Nov 2016 15:57:27 +0100