Clochers & Lieux de culte


chùa Vạn Hạnh Sài Gòn / Tân Bình VN 10-11-2016

 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ tát Chuẩn Đề Bồ Tát
Mục-kiền-liên
 
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Vạn Hạnh Sài Gòn / Tân Bình VN 20-2-2019

Last updated : Thu, 07 Mar 2019 22:42:06 +0100