Clochers & Lieux de culte


chùa Vạn Hạnh Sài Gòn / Tân Bình VN 10-11-2016

 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Di Lặc Bồ tát Chuẩn Đề Bồ Tát
Mục-kiền-liên
  Tôn Giả A Nan & Ca Diếp ???
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Vạn Hạnh Sài Gòn / Tân Bình VN 20-2-2019

Last updated : Wed, 06 Oct 2021 14:46:20 +0200