Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Lâm Tế Sài Gòn / Quận 1 VN 15-4-2017 xuong.p

chùa / pagode Lâm Tế Sài Gòn / Quận 1 VN 13-2-2019 xuong.p

 
  Đạt Ma Tổ sư Địa Tạng Vương Bồ Tát
 
chùa / pagode Lâm Tế Sài Gòn / Quận 1 VN 13-2-2019

Last updated : Wed, 24 Nov 2021 23:04:56 +0100