Clochers & Lieux de culte


 
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
chùa / pagode Bửu Hoa Sài Gòn / Quận 1 VN 15-2-2019

 
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 AAA - C'est qui ? - ( Réponse :   ) BBB - C'est qui ? - ( Réponse :   ) CCC - C'est qui ? - ( Réponse :   )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Bửu Hoa Sài Gòn / Quận 1 VN 24-1-2020

Last updated : Wed, 17 Mar 2021 20:34:32 +0100