Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
  Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma - càc Tổ khác của chùa
Thập Bát La hán / 十八羅漢 / Dix-huit Arhats Thập Điện Diêm vương
  Di Lặc Bồ Tát Ông Địa
Vi Đà Hộ pháp Tiêu Diện Đại Sĩ
Thần Kim Cang Thần Kim Cang
chuông / cloche Quan Âm Tống Tử
chùa / pagode Linh Sơn Tiên Thạch / Chùa Bà nùi Bà Den Hòa Thành / nùi Bà Den Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Sat, 28 May 2022 14:01:13 +0200