Clochers & Lieux de culte


 
 
chùa / pagode Thiên Mụ Huế Thừa Thiên VN 1998 xtphan

chùa / pagode Thiên Mụ Huế Thừa Thiên VN 3-5-2000

tháp / tour Phước Duyên Huế Thừa Thiên VN 30-9-2009 phungson

chùa / pagode Thiên Mụ Huế Thừa Thiên VN 11-10-2009 phungson

Last updated : Sun, 03 Mar 2019 15:54:36 +0100