Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Đại Giác Sài Gòn / Phú Nhuận VN 11-6-2001

 
  Chuẩn Đề Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
  Thiên Nữ tán hoa Thiên Nữ hiên qua
chùa / pagode
Đại Giác Sài Gòn / Phú Nhuận VN 29-8-2019

Last updated : Fri, 18 Oct 2019 21:38:45 +0200