Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Đại Giác Sài Gòn / Phú Nhuận VN 11-6-2001

 
  Chuẩn Đề Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
  Thiên Nữ tán hoa Thiên Nữ hiên qua
chùa / pagode Đại Giác Sài Gòn / Phú Nhuận VN 29-8-2019

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 15:46:55 +0200