Clochers & Lieux de culte


 
 
chùa / pagode Dược Sư Sài Gòn / Bình Thạnh VN 15-6-2001

 
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát 800 1200
  ( 2 des 7 ) Phật Dược Sư
  Chuẩn Đề Bồ Tát C'est qui ? - ( Réponse :   )
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Dược Sư Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019
Last updated : Wed, 13 May 2020 02:43:09 +0200