Clochers & Lieux de culte


 
  Chuẩn Đề Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thánh Đế Quân Ngoc Hoàng ( ? )
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
chùa / pagode Hiệp Long Tây Ninh Tây Ninh VN 14-2-2019

Last updated : Sun, 24 Feb 2019 21:06:52 +0100