Clochers & Lieux de culte


  Tam thế Phật - Tây Phương Tam Thánh  
  Quan Thế Âm Bồ Tát     Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát   Phật A-di-đà   Đại Thế Chí Bồ Tát
  Đạt Ma Tổ sư   Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát   Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
 
chùa / pagode Hoa Nghiêm Villeneuve-le-Roi 94 FR 22-3-2019

Last updated : Fri, 22 Mar 2019 20:30:19 +0100