Clochers & Lieux de culte


Bao Tho - Ngoc Hoàng - Bao Công
  Quan Thế Âm Bồ Tát
Môn Quan Thổ Thần
  Quan Thế Âm Bồ Tát Văn Xương - Bắc Đế
 
 
chùa / pagode Hội Quán Quảng Triệu / Chùa Bà Sài Gòn / Quận 1 VN 18-2-2019

Last updated : Sat, 02 Mar 2019 10:22:42 +0100