Clochers & Lieux de culte


 
 AAA BBB CCC
Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Thập Bát La hán
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
 XXX Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   )
  Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát ( ? )
Thái Thượng Lão Quân ( ??? ) Quan Công
  Wong Tai Sin / Hoàng Đại Tiên Quan Công
pagode Amicale des TeoChew en France Paris-13è 75 FR 8-3-2019

Last updated : Sun, 10 Mar 2019 21:58:31 +0100