Clochers & Lieux de culte


 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
chùa / pagode Linh Sơn Sài Gòn / Quận 1 VN 15-2-2019

Last updated : Fri, 01 Mar 2019 23:00:14 +0100