Clochers & Lieux de culte


  Đạt Ma Tổ sư  
  Chuẩn Đề Bồ Tát
 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Thập Bát La hán / Eighteen Arhats
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Già Lam Hộ pháp   Quan Thế Âm Bồ Tát   Vi Đà Hộ pháp
  Tán Hoa Thiên Nữ / Apsara
   
chùa / pagode Linh Sơn London UK -2019

Last updated : Sun, 17 Mar 2019 21:27:46 +0100