Clochers & Lieux de culte


Di Lặc Bồ Tát  
  AAA BBB CCC
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Thần Kim Cang ( ? ) Thần Kim Cang ( ? )
  Tứ Đại Thiên Vương
 
Thập Bát La hán : Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
  Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Linh Sơn Phật học viện Vitry-sur-Seine 94 FR 10-3-2019

Last updated : Sun, 10 Mar 2019 23:45:35 +0100