Clochers & Lieux de culte


Phù Châu Miếu / Miếu nổi Sài Gòn / Gò Vấp / Sông Vàm Thuật VN 9-4-2002

Phù Châu Miếu / Miếu nổi Sài Gòn / Gò Vấp / Sông Vàm Thuật VN 7-2-2019

 
 
 
  Ngũ Hành Thánh Mẫu Mẹ Kim Mẫu
  Long Mẫu Quan Đế Thánh Quân
 Huyền Thiên Thượng Đế
 
 
Phù Châu Miếu / Miếu nổi Sài Gòn / Gò Vấp / Sông Vàm Thuật VN 17-1-2023

Last updated : Tue, 04 Apr 2023 11:46:34 +0200