Clochers & Lieux de culte


  Di Lặc Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   )
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Phật Nhập Niết Bàn
chùa / pagode Pháp Thông Sài Gòn / Quận 1 VN 15-2-2019

Last updated : Sat, 02 Mar 2019 11:17:44 +0100