Clochers & Lieux de culte


  Di Lặc Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật A-di-đà
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Phật Nhập Niết Bàn
chùa / pagode Pháp Thông Sài Gòn / Quận 1 VN 15-2-2019

Last updated : Sat, 19 Oct 2019 02:30:00 +0200