Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Pháp Vương Sài Gòn / Quận Bình Thạnh VN 17-5-2002

chùa / pagode Pháp Vương Sài Gòn / Quận Bình Thạnh VN 22-4-2003

chùa / pagode Pháp Vương Sài Gòn / Quận Bình Thạnh VN 23-1-2004

 
 
  Phật Dược Sư
  Phật Dược Sư
 
  Kim Cang
  Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Pháp Vương Sài Gòn / Quận Bình Thạnh VN 4-2-2020

Last updated : Mon, 18 May 2020 01:58:20 +0200