Clochers & Lieux de culte


 
 
 
 
église cathédrale Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Phát Diêm Ninh Bình VN 7-8-2003 TKS

Last updated : Mon, 06 May 2019 21:51:43 +0200