Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Phổ Quang Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 9-6-2001

 
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Di Lặc Bồ Tát Phật Đản Sinh
  Kim Cang
chùa / pagode Phổ Quang Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 29-8-2019

Last updated : Tue, 29 Oct 2019 16:16:45 +0100