Clochers & Lieux de culte


 
  Đạt Ma Tổ sư Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
chùa / pagode Phước Quang Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 20-2-2019

Last updated : Sat, 23 Feb 2019 17:41:39 +0100