Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát XXX - Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   )
  Địa Tạng Vương Bồ Tát YYY
  Thập Bát La hán
YYY
Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels Tây Vương Mẫu 西王母 / Diêu Trì Kim Mẫu 瑤池金母
 
Thiên Phụ Gia Gia Địa Mẫu Nương Nương
Tề Thiên Đại Thánh / 齊天大聖 / Tôn Ngộ Không Huyền Đàn Triệu Công Minh
chùa / pagode / temple Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng Sài Gòn / Quận 5 VN 20-2-2019

Last updated : Sun, 02 Apr 2023 21:09:59 +0200