Clochers & Lieux de culte


 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
chùa / pagode Thiên Long Sài Gòn / Phú Nhuận VN 15-6-2001
Last updated : Mon, 04 Mar 2019 20:30:21 +0100