Clochers & Lieux de culte


  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa / pagode Trường Thạnh Sài Gòn / Quận 1 VN 15-2-2019

Last updated : Sun, 24 Feb 2019 17:32:34 +0100