Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Từ Thuyền Sài Gòn / Bình Thạnh VN 9-4-2002

 
 
Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Từ Thuyền Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019

Last updated : Wed, 02 Oct 2019 17:06:24 +0200