Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Từ Thuyền Sài Gòn / Bình Thạnh VN 9-4-2002

 
 
Kim Cang
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Từ Thuyền Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019

 
  Mục-kiền-liên   Văn Thù Bồ Tát
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Kim Cang
pagode / chùa Từ Thuyền tphcm / Bình Thạnh VN 5-2-2023

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 23:03:36 +0100