Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Vĩnh Nghiêm Sài Gòn / Quận 3 VN 20&22-5-2001

chùa / pagode Vĩnh Nghiêm Sài Gòn / Quận 3 VN 9-6-2001

 
Bàn thờ chính trong Bái Điện, Phật Thích Ca và 2 Bồ Tát Phổ Hiền - Văn Thù    
     
     
     
  Rahula   Ananda / A-nan-đà   Xá-lợi-phất / Sāriputta / Śāriputra / 舍利弗 Shélìfú
  Chuẩn Đề Bồ Tát    Giác-hoàng Trần Nhân Tông ( ? )
  Sīvali
  Thần Kim Cang
chùa / pagode Vĩnh Nghiêm Sài Gòn / Quận 3 VN 31-1-2019

Last updated : Fri, 08 May 2020 02:55:26 +0200