Clochers & Lieux de culte


chùa / wat / pagode Chantarangsay / chùa Miên Sài Gòn / Quận 3 VN 22-5-2001

chùa / wat / pagode Chantarangsay / chùa Miên Sài Gòn / Quận 3 VN 8-4-2002

 
Phật Nhập Niết Bàn
 
 
 
  Phra Mae Thorani
 
  Phật Xuất Gia Phật Đắc Đạo ( ? )
chùa / wat / pagode Chantarangsay / chùa Miên Sài Gòn / Quận 3 VN 16-2-2019

Last updated : Fri, 08 May 2020 03:05:52 +0200