Clochers & Lieux de culte

 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Dược Sư
 
  Tứ Đại Thiên Vương : Đông phương Trì quốc Thiên vương - Tây phương Quảng mục Thiên vương - Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương - Bắc phương Đa Văn Thiên vương
 
pagode / chùa Bửu Đà Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng VN 5-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:05 +0200