Clochers & Lieux de culte

 
   
    Phât Duoc Su
 
 
 
  Cấp Cô Độc ( ? )
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Công Linh Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

Last updated : Mon, 30 Dec 2019 17:37:54 +0100