Clochers & Lieux de culte

 
 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Kim Cang
  Hộ pháp Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Già Lam Sài Gòn / Gò Vấp VN 2-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:22 +0200