Clochers & Lieux de culte

 
  Tiêu Diện Đại Sĩ
  Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
 
  Hộ pháp
 
pagode / chùa Giác Minh Sài Gòn / Quận 10 / Hòa Hưng VN 5-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:22 +0200