Clochers & Lieux de culte

  Phật Dược Sư
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát  
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật Đản Sinh Đạt Ma Tổ sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Hải Quang Sài Gòn / Bình Thạnh VN 2-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:23 +0200