Clochers & Lieux de culte

  Quan Thế Âm Bồ Tát
  ( détails ) - Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Pháp Luân thường chuyển / 法 輪 常 轉 - Phạm vũ trang nghiêm Phạm vũ trang nghiêm - Phật Nhựt Tăng Huy / 佛 日 增 輝
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát Đạt Ma Tổ sư
  Đạt Ma Tổ sư
  Kim Cang
chùa  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Hải Quang Sài Gòn / Tân Bình VN 4-9-2019

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:23 +0200